ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่แยกออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มเป็นภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ในปี พ.ศ. 2513 เปิดทำการสอนในระดับอนุปริญญา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ วิชาเอกก่อสร้าง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 จึงได้เริ่มเปิดสอนในสายวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2540 ได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ ในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดทำหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน