หลักสูตรที่เปิดสอน

เผยเเพร่เมื่อ 1212 เข้าชม
หลักสูตรที่เปิดสอน  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  4  ปี
           ชื่อภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

       ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Construction and Architecture   Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย: เทคโนโลยีบัณฑิต  (เทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Bachelor of  Technology  (Construction and Architecture Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย: ทล.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Tech. (Construction and Architectura Technology)

วิชาเอก

ก่อสร้าง ,  สถาปัตยกรรม

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนกรกฎาคม      –    เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนธันวาคม       –    เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน         เดือนเมษายน       –    เดือนมิถุนายน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขา
วิชาอุตสาหการ การผลิต โยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
5.ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
7.มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   132  หน่วยกิต   

หมวดวิชา โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง (2558)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
    1.1 รายวิชาบังคับ 12
    1.2 รายวิชาบังคับเลือก 9
    1.3 รายวิชาเลือก 9
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 96
    2.1  กลุ่มวิชาแกน  33
    2.2  กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 63
           1) วิชาบังคับ  27
            2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 30
            3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หรือสหกิจศึกษา

6
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6

จำนวนหน่วยกิตรวม

ไม่น้อยกว่า 132