ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้คู่ทักษะ วิจัยและพัฒนา นำพาเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมผสมผสานภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีทักษะความรู้คู่คุณธรรม
2.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยโดยอาศัยการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
3.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
4.พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
5.บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยพัฒนาเครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชน
6.มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรม